پرش لینک ها

در دسترس هستیم

در ارتباط باشید.

info@partianco.com

بگو سلام

تلفن دفتر :

۳۸ ۹۸ ۷۱ ۲۲ ۰۲۱
۰۱  ۹۹ ۷۱ ۲۲ ۰۲۱

ایران، تهران، فرمانیه،
پلاک ۲۱۵ ، زنگ سوم

تلفن فروش :

۵۳۹ ۲۰ ۲۰ ۰۹۱۲


امور خارج کشور
overseas@partianco.com

بخش فروش
sales@partianco.com

مشاهده
کشیدن